Statig blog 7: Wachtgeld afgeschaft voor Gemeenteraads- en Statenleden

Statig blog 7: Wachtgeld afgeschaft voor Gemeenteraads- en Statenleden

Door: Julian Kevelam

De wachtgeldregeling is al geruime tijd onderwerp van discussie. Een treffend voorbeeld van deze discussie is voormalig staatssecretaris Philomena Bijlhout (LPF) die in juli 2002 na negen uur in functie te zijn geweest ontslag indiende in verband met onthullingen over haar verleden. Zij had vervolgens recht op twee jaar wachtgeld. [more…]

Op woensdag 8 mei 2013 heeft het kabinet besloten na een voorstel van minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) om de bestaande regelingen voor wachtgelduitkeringen voor leden van de gemeenteraad en Provinciale Staten  te laten verdwijnen na de gemeenteraadsverkiezingen (2014) en de provinciale verkiezingen (2015). Vanaf 1 juli kunnen er geen nieuwe regelingen meer komen. De belangrijkste reden hiervoor is dat het lidmaatschap van Gemeenteraad en de Provinciale Staten een nevenfunctie is die naast een hoofdberoep kan worden uitgeoefend. Voor hun inkomen zijn leden dus niet afhankelijk van hun werk in de politiek. Daarbij geeft minister Plasterk aan dat de meeste gemeenten al geen wachtgeldregeling meer hebben.

De wettelijke grondslag voor ‘wachtgeld’ voor gemeenteraadsleden is art. 95 en 96 van de Gemeentewet. Op basis daarvan is de AMvB Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden opgesteld, waarin in art. 9 lid 1 is opgenomen: ‘De raad kan bij verordening bepalen dat een lid van de raad met ingang van de dag van zijn aftreden een uitkering ten laste van de gemeente ontvangt, naar in de verordening te stellen regels’. Gemeenten hebben dus beleidsvrijheid met betrekking tot het al dan niet toekennen van wachtgeld.

Het voorstel tot wijziging van de AMvB wordt voor advies gezonden naar de Raad van State. In het algemeen wordt dit advies overgenomen. De eventueel aangepaste AMvB wordt ondertekend door betrokken minister(s) en de Koning, daarna volgt bekendmaking in het Staatsblad, waarna de AMvB met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van bekendmaking van kracht gaat. In beginsel is er geen rol weggelegd voor de Tweede- en de Eerste Kamer, maar soms wordt een concept-AMvB toch voorgelegd, dit heet een voorhangprocedure.

Logische schrapping? Op het eerste gezicht wel; ook de overheid moet bezuinigen. Daarnaast betreft het een nevenfunctie. Wat echter niet vergeten moet worden dat het actief zijn in de politiek niet altijd in je voordeel werkt, zeker niet bij toekomstige sollicitaties. Het betreft toch een deel van het inkomen, dat soms opgevuld zal moeten worden door een tweede baan. Het is niet te hopen dat toekomstige raads- en statenleden zich laten weerhouden door deze schrapping!